Obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje doplňků do domácnosti a souvisejícího zboží mezi společností Jedlá lžíce S.R.O. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je společnost Jedlá Lžíce S.R.O. , č.p. 77, 332 09 Útušice , která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČO 08946736 zabývající se prodejem doplňků do domácnosti a souvisejícího zboží. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
  • e-mail: obchod@oliverolivie.cz
  • tel. číslo: +420 608818282
  • sídlo e-shopu Purkyňova 706/41, Plzeň 3-Jižní Předměstí
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění účinném od 6. 1. 2023, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Jak chráníme Vaše osobní údaje, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce.

III. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.oliverolivie.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 1. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě. Ceny jsou u zboží uvedeny v CZK a v EUR, je na prodávajícím jakou měnu si pro platbu zvolí, přičemž zvolená měna platí pro celou objednávku. Prodávající nenese žádné související náklady Kupujícího spojené s poplatky Kupujícího vůči bance.
 1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce, a to potvrzením tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“. Objednávku nelze učinit i telefonicky.
 1. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 1. Převzetím nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího se kupující stává poctivým držitelem. V případě převzetí nevyžádaného plnění není Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat, ani přijaté plnění na své náklady Prodávajícímu vracet.
 1. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 2. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.
 2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@oliverolivie.cz,) s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Jedlá lžíce s.r.o. . V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.
  • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;
  • má dostatečnou životnost, kterou lze rozumně očekávat.
 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením, o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
  • na odstranění vady opravou věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • na odstoupení od smlouvy.
 5. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 1. Pokud by zvolený způsob odstranění vady byl nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, může si Prodávající zvolit jiný způsob vyřízení reklamace. Nemožnost nebo nepřiměřená nákladnost se pak posoudí s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady a zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Purkyňova 706/41, Plzeň, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu či prostřednictvím elektronické komunikace na obchod@oliverolivie.cz .

VII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
 1. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kupující bude ve stejné lhůtě, tj. 30 dnů o vyřízení reklamace informován.
 2. Nepřevezme-li Kupující opravené zboží včas, tj. poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, může prodávající vyžadovat úplatu za uskladnění. Úplatu je však možno požadovat až po uplynutí přiměřené doby k vyzvednutí.
 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
 2. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 3. V rámci reklamace zboží může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 • Prodávající vadu odmítl odstranit,
 • Prodávající nemůže vadu odstranit,
 • Prodávající neodstranil vadu,
 • vada se projeví opakovaně,
 • vada je podstatným porušením smlouvy nebo
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

VIII. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • běžným opotřebením zboží.
 1. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 2. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

 1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.
 1. Pokud je u zboží uvedeno, že je prodáváno se slevou, Prodávající prohlašuje, že uváděná původní cena je nejnižší inzerovanou cenou zboží za posledních 30 dní.

IX. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit:
  • platbou v hotovosti při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce),
  • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky. Číslo účtu pro platbu CZK: 5970104399/0800. Číslo účtu pro platbu v EUR 5970104399/0800 , IBAN CZ7708000000005970104399 , BIC (SWIFT) GIBACZPX.
  • platbou pomocí platební kartou přes platební bránu ShoptetPAy
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 1. Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 48 hodin. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.
 2. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
 5. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 6. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce

XI. Termín dodání a doprava

1.Zboží bude kupujícímu dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00–17:00 h, termín dodání u skladových položek činní cca 1-2-3 pracovní dny. U ostatních položek dle informací o dodání u konkrétního produktu.

 1. Zásilky jsou zasílány společnostmi PPL se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany DPD se sídlem K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín.
 2. Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. 
 3. Cena dopravného se každého zboží pohybuje se v rámci České republiky od 99,– Kč do 150,– Kč . Při dodání na Slovensko bude cena kalkulována dodatečně dle místa dodání a množství.  
 4. Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od dopravní společnosti nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží kupujícímu bude kupujícímu následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud kupující před oznámením prodávajícího nebo dopravní společnosti o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 9. Odstoupení od kupní smlouvy těchto VOP, nejpozději 24 hodin před doručením. 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 25.5.2021
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.